ข้อมูลสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ)

Program in Mass Communication Technology

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://sci.rmuti.ac.th/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน, นักโฆษณาหรือนักประชาสัมพันธ์, ผู้สร้างสรรค์หรือผู้ผลิตงานโฆษณาหรืองานประชาสัมพันธ์, ผู้ดำเนินรายการวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง, ผู้สร้างสรรค์หรือผลิตงานวิทยุโทรทัศน์หรือวิทยุกระจายเสียง, นักออกแบบสื่อเพื่องานสื่อสารมวลชน, ผู้สร้างสรรค์หรือผลิตงานสื่อเพื่องานสื่อสารมวลชน, นักเทคโนโลยีการพิมพ์, ผู้สร้างสรรค์และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์, ผู้สร้างสรรค์และผลิตสื่อเพื่องานสื่อสารดิจิทัล, ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจด้านสื่อสารมวลชน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 190 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)

Program in Dairy and Beverage Technology

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : http://facebook.com/AppliedBiology.RMUTI

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ, นักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม และอาหาร, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 381 คนสาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม(วท.บ.)

Materials Science and Innovation

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/Materials-Science-and-Innovation-RMUTI-1384360564964253

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในภาครัฐ นักควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในภาครัฐ นักประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในภาครัฐ นักวิจัย หัวหน้าพนักงานฝ่ายผลิต ผู้ประกอบการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 142 คนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

Bachelor of Science Program in Applied Physics

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/Applied-Physics-RMUTI-ฟิสิกส์ประยุกต์-มทรอีสาน-นครราชสีมา-104132088652220

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาหรือกำลังจะได้รับวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวิชาการ/นักวิจัย/นักฟิสิกส์/นักวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาฟิสิกส์ระดับรากฐาน กลุ่มวิชาอุตุนิยมวิทยา กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพลังงาน และกลุ่มวิชาฟิสิกส์วัสดุและอิเล็กทรอนิกส์), นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษาโครงการทางด้านวิทยาศาสตร์หรือฟิสิกส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, อาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน, ตำรวจ/เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 143 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.)

Bachelor of Science Programin Logistics Technology

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/LTLIFEFanpage

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเรียนรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์

อาชีวศึกษา : สาขาโลจิสติกส์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือเที่ยบเท่าที่สาขาวิชาฯ พิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น เจ้าหน้าที่ บริหารงานขนส่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เป็นต้น นักวิเคราะห์ข้อมูลในงานด้านโลจิสติกส์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการขนส่ง ระบบราง ท่าเรือ และโลจิสติกส์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 363 คนสาขาวิชาเคมี(วท.บ.)

Bachelor of Science Program in Chemistry

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/CHS.SCIART.RMUTI/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวิชาการ/นักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยและพัฒนา, นักวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ (QC/QA), พนักงานขายเครื่องมือหรือสารเคมี, ผู้ประกอบการทางเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง, ครู/อาจารย์/ศึกษาต่อ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 187 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.)

Bachelor of Science Program in Bioproduct Technology

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://facebook.com/AppliedBiology.RMUTI

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

รับราชการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยด้านงานเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือหน่วยงานบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางชีวผลิตภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ, ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ด้านจุลินทรีย์ การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอื่น ๆ, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายขายสารเคมี เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์, ศึกษาต่อในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และอาจารย์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 177 คนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.)

Program in Computer Science

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/csrmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

โปรแกรมเมอร์ (Programmer), นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer), ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator), ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator), นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst), ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Project Manager), ผู้ประกอบการธุรกิจซอฟต์แวร์ (Software Entrepreneurs), นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Technical Computer Officer), นักทดสอบซอฟต์แวร์ (Tester) และ IT Support


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 342 คนสาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.)

Applied Statistics

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/MathStatRmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวางแผนการสำรวจ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักสถิติ นักจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ นักตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า นักจัดการอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน นักวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ครูและอาจารย์ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 163 คนสาขาวิชานวัตกรรมข้าว

Bachelor of Science Program in Rice Innovation

สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้ประกอบการทางการเกษตร หรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในระบบการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพหรือ ผู้นำกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง, งานเอกชน เป็นนักวิชาการ นักวิจัย สารเคมี การส่งออกพืชผลเกษตร บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์พืช การผลิตและจำหน่ายปุ๋ย เป็นต้น การดำเนินธุรกิจการส่งออกทางด้านเกษตร วางระบบการให้น้ำ หรือพนักงานประจำบริษัทหรืองานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร งานฝ่ายระบบตรวจสอบคุณภาพข้าว เป็นต้น, ประกอบธุรกิจส่วนตัว จัดจำหน่ายพันธุ์พืช เครื่องมือ อุปกรณ์ วัสดุและสารเคมีทางการเกษตร การดำเนินการเพื่อการผลิตทางการเกษตร การจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การดำเนินธุรกิจบริษัทจำหน่ายสารเคมีเพื่อการเกษตร นักวิจัยและนักพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำ รวมทั้งให้บริการในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ, เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่ประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต, ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกประเทศ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 169 คนสาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agribusiness Innovation

สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรและธุรกิจการเกษตร, เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต, เจ้าของสมาร์ทฟาร์ม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อย, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ, ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 201 คนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.)

Bachelor of Science Programin Sport sand Health Science

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/Sport-and-Health-Sciences-RMUTI-339305280088930/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า, มีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่มีโรคประจำตัวหรือความผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจ การมองเห็น และการได้ยิน อันจะเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา, มีความประพฤติดี และมีทัศนคติที่ดี ต่อการกีฬาและการออกกำลังกาย

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้ฝึกสอนด้านการออกกำลังกายแบบกลุ่ม และส่วนบุคคล ผู้ให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกาย และบริการด้านสุขภาพ นักวิชาการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นักพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และฟื้นฟูสมรรถภาพ นักพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 167 คนสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร

Bachelor of Science Program in Agricultural Innovation and Technology

สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่มีการเรียนในรายวิชาพื้นฐานกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ, ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร, เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพและเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 212 คนสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (เทียบโอน)

Bachelor of Science Program in Agricultural Innovation and Technology

สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

รับราชการ นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานราชการ, ทำงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตร, เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบคุณภาพและเจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร, ประกอบธุรกิจส่วนตัว, ศึกษาต่อในสาขาทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 412 คนสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ(ศศ.บ.)

Bachelor of Arts Program in Tourism and Hospitality

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/Tourism-RMUTI-1619544171661360/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ได้แก่ สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ สายศิลป์ – ภาษาต่างประเทศ และ สายศิลป์ – คำนวณ

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการบริการ สาขาการท่องเที่ยว สาขาการตลาด สาขาการจัดการ สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาศิลปกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ประกอบอาชีพในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยว เช่นผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ผู้จัดการธุรกิจนำเที่ยวต่างประเทศ หัวหน้างานวางแผน ด้านการตลาดธุรกิจนำเที่ยว ผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจนำเที่ยว เจ้าหน้าที่สำนักงานในธุรกิจนำเที่ยว ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ มัคคุเทศก์ เป็นต้น, ประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น นักวิชาการด้านการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลทางการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่พัฒนาการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด ตำรวจท่องเที่ยว ผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยว พนักงานต้อนรับ พนักงานให้ข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยว อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสถาบันการศึกษา ผู้ดำเนินงานในการจัดประชุมและนิทรรศการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการภาคพื้นในท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ ท่าเรือ สถานีขนส่ง เป็นต้น, ผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสินค้าที่ระลึก และธุรกิจบันเทิง แหล่งท่องเที่ยวที่ดำเนินการโดยเอกชน เป็นต้น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 304 คนสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ศศ.บ.)

Bachelor of Arts Program in English for Communication

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/EIC.RMUTI.Korat

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

งานภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุล กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่าอากาศยาน สำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง งานภาคเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการ เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ งานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เช่น งานโรงแรม มัคคุเทศก์ สายการบิน งานธุรกิจส่วนตัว เช่น งานแปลเอกสาร ล่าม ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก วิทยากรให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สถาบันสอนภาษา งานด้านสื่อสารมวลชน เช่นผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 256 คนสาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.)

Bachelor of Accountancy

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักบัญชีบริหาร, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, นักวางระบบบัญชี, นักการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี, เจ้าของกิจการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 266 คนสาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)

Bachelor of Business Administration Program in Finance

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.ba.rmuti.ac.th/fn/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานธนกิจ (Teller) พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ผู้จัดการทางการเงิน พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 203 คนสาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.) (เทียบโอน)

Bachelor of Business Administration Program in Finance

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.ba.rmuti.ac.th/fn/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานธนกิจ (Teller) พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ผู้จัดการทางการเงิน พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 470 คนสาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.)

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/mk.ba.rmuti/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เอกการบริหารการตลาด ปฏิบัติงานอาชีพ นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive/Client Service) ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator) ผู้ดูแลฝ่ายตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager) ผู้ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Executive) นักจัดการผลิตภัณฑ์/ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Product Manager/Product Specialist) นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาด


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 262 คนสาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.) (เทียบโอน)

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/mk.ba.rmuti/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เอกการบริหารการตลาด ปฏิบัติงานอาชีพ นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive/Client Service) ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator) ผู้ดูแลฝ่ายตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager) ผู้ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ฝ่ายขายและการตลาด (Sales and Marketing Executive) นักจัดการผลิตภัณฑ์/ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง (Product Manager/Product Specialist) นักวิจัยการตลาด (Marketing Researcher) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาด


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 549 คนสาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล(บธ.บ.)

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/mk.ba.rmuti/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เอกการตลาดดิจิทัล ปฏิบัติงานอาชีพ นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) นักพัฒนาเนื้อหา (Content Developer) ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย (Social Media Admin) ผู้ดูแลเว็บไซต์ (SEO/SEM) นักวางแผนโฆษณา (Media Planner) ผู้ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ออนไลน์ (Online Category Manager) ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 239 คนสาขาวิชาการตลาด วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้จัดการร้าน (Manager), ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant Manager), ผู้จัดการเขต (Area Manager), ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (Assistant Area Manager), ผู้จัดการทั่วไป (General Manager) เจ้าของธุรกิจ (Store Business Partner), ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Personal Business), งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 291 คนสาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล(บธ.บ.)

Bachelor of Business Administration Program in Information System and Digital Business Innovation

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/is.ba.rmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Data Analytics) นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer) นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analyst) นักติดตั้งระบบ (System Implementer) นักทดสอบซอฟตร์แวร์ (Software Tester) พนักงานในธุรกิจซอฟตร์แวร์ (Employee in Software Industries) นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Developer) ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร (Digital Monitor) ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Project Manager) เจ้าของวิสหากิจเริ่มต้น (Startup) เจ้าของธุรกิจไอที และดิจิทัล (Entrepreneur) นักการตลาดออนไลน์ (Digital Marketer) เจ้าหน้าที่สารสนเทศในองค์กร (Information Technology Officer) รวมถึง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Computer Technical Officer)


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 215 คนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) (ต่อเนื่อง)

Bachelor of Business Administration Program in Business Computer (Continuing Program)

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/is.ba.rmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนคอมพิวเตอร์และระบบ, เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและระบบ, ธุรกิจส่วนตัวทางด้านคอมพิวเตอร์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 630 คนสาขาวิชาการจัดการ

Bachelor of Business Administration Program in Management

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กลุ่มการจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารระดับต้น นักพัฒนาองค์การ ผู้ประกอบการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักแรงงานสัมพันธ์, กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือตรวจสอบคุณภาพ ผู้บริหารระดับต้น และ/หรือระดับกลาง ในธุรกิจอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดการงานด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจ ด้านบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงงาน หรือ บริษัทที่มีสายการผลิตสินค้าหรือบริการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 211 คนสาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป (เทียบโอน)

Bachelor of Business Administration Program in Management

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจหรือพาณิชยกรรม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กลุ่มการจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารระดับต้น นักพัฒนาองค์การ ผู้ประกอบการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักแรงงานสัมพันธ์, กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือตรวจสอบคุณภาพ ผู้บริหารระดับต้น และ/หรือระดับกลาง ในธุรกิจอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดการงานด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจ ด้านบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงงาน หรือ บริษัทที่มีสายการผลิตสินค้าหรือบริการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 488 คนสาขาวิชาการจัดการ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน)

Bachelor of Business Administration Program in Management

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

กลุ่มการจัดการทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชน ผู้บริหารระดับต้น นักพัฒนาองค์การ ผู้ประกอบการ นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักแรงงานสัมพันธ์, กลุ่มการจัดการอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัย ระดับหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ควบคุม และ/หรือตรวจสอบคุณภาพ ผู้บริหารระดับต้น และ/หรือระดับกลาง ในธุรกิจอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ผู้จัดการงานด้านอุตสาหกรรม ด้านธุรกิจ ด้านบริการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารโรงงาน หรือ บริษัทที่มีสายการผลิตสินค้าหรือบริการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 411 คนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ฝ่ายจัดซื้อจัดหา, ฝ่ายพัสดุและคลังสินค้า, ฝ่ายวางแผนการผลิต, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, ฝ่ายนำเข้า – ส่งออก, ฝ่ายขนส่งและกระจายสินค้า, ประกอบธุรกิจส่วนตัว(ผู้ให้บริการโลจิสติกส์)


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 296 คนการจัดการธุรกิจการบิน

Bachelor of Business Administration (Aviation Business Management)

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (วุฒิ ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในส่วนงานของท่าอากาศยาน บริษัทสายการบิน บริษัทที่ดำเนินการอยู่ในท่าอากาศยาน เช่น เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน พนักงานตอนรับภาคพื้น เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของสายการบิน เจ้าหน้าที่จำหน่ายบัตรโดยสาร เจ้าหน้าที่บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำท่าอากาศยาน เป็นต้น นอกจากนี้ สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสาขาการจัดการธุรกิจการบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเป็นแอร์โฮสเตส ศึกษาต่อในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ เป็นต้น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 163 คนสาขาวิชาทัศนศิลป์(จิตรกรรม, ประติมากรรม, ศิลปภาพพิมพ์)(ศป.บ.)

Programin Visual Arts

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/วิชาทัศนศิลป์-มทรอีสาน-105200787962365

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

อาชีวศึกษา : เป็นผู้กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

จิตรกรอิสระ ประติมากรอิสระ ศิลปินภาพอิสระ ช่างถ่ายภาพ ช่างทำพิมพ์เพื่อการหล่อ นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นักเขียนภาพประกอบ ช่างปั้น ช่างหล่องาน ประติมากรรม นักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ครู อาจารย์สอนศิลปะ นักวาดภาพประกอบ graphic design paint digital นักจิตวิทยา ประติมากรรม ฝ่ายศิลป์ต่างๆตามหน่วยงาน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 194 คนสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม(ศป.บ.)

Programin Industrial Product Design

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ids.rmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

อาชีวศึกษา : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือสำเร็จระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบกราฟฟิกและบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบเซรามิกทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักออกแบบอิสระ เจ้าของธุรกิจ อาจารย์ คุณครูสายงานออกแบบ นักออกแบบของเล่น นักพัฒนาและทดสอบวัสุดุ นักออกแบบทั้งในและต่างประเทศ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 181 คนสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์(ศป.บ.)

Programin Visual Communication Design

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/CDTrmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน

อาชีวศึกษา : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักออกแบบกราฟิก, นักออกแบบโฆษณา, นักออกแบบสื่อและสิ่งพิมพ์, นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย, นักออกแบบภาพประกอบ, นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว, ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้กำกับศิลป์, นักออกแบบอิสระ, พนักงานด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 195 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีการผังเมือง

Programin Urban Planning Management

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักผังเมืองเอกชนและนักผังเมือง ภาคราชการในสังกัด กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล นักบริหารงานทั่วไปและ/หรือนักบริหารงานช่าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร ภาคเอกชน เช่น บริษัทพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการพัฒนาเมือง ในองค์กรภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 103 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Programin Multimedia Technology

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ปฏิบัติงานด้านงานพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นักแอนิเมชั่น นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผู้ผลิตภาพยนต์แอนิเมชั่น ผู้ออกแบบเกมส์ นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สื่อการฝึกอบรมแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ นักผลิตเว็บไซต์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 213 คนสาขาวิชาสถาปัตยกรรม(สถ.บ.)

Bachelor of Architecture Programin Architecture

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/archrmuti/?ref=pages_you_manage

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า วิทย์ - คณิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

สถาปนิก มัณฑนากร หรือนักออกแบบตกแต่ง ประกอบอาชีพอิสระ นักออกแบบนิทรรศการ หรือ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม สถาปนิกออกแบบอาคาร นักออกแบบ ช่างเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 172 คนสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน(สถ.บ.)

Programin Interior Architecture

คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

สถาปนิกภายใน มัณฑนากร หรือนักออกแบบตกแต่งภายใน ประกอบอาชีพอิสระ นักออกแบบนิทรรศการ หรือ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ผู้รับเหมา ก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายใน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 168 คนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.)

Programin Civil Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/วิศวกรรมโยธา-มทรอีสาน-นครราชสีมา-Civil-Engineering-RMUTINakhonratchasima-105864315200033/?ref=pages_you_manage

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานชลประทาน, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, เทศบาล, องค์กรบริหารส่วนตำบล และกองช่างในหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น วิศวกรในบริษัทเอกชนทั้งในด้านการออกแบบและควบคุมงานงานอาคาร งานถนน งานก่อสร้างทางรถไฟ งานก่อสร้างทางยกระดับ เป็นต้น เจ้าของกิจการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 305 คนสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ

Programin Survey Engineering and Geomatics

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรออกแบบและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรสำรวจหรือนักสำรวจ นักวิจัยงานวิศวกรรมสำรวจ รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวนักภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์ข้อมูลเมือง นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ช่างรังวัดเอกชน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 263 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Programin Mechanical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐและเอกชน วิศวกรออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ระบบทางกล ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ครูระดับอาชีวศึกษา วิศวกรการขนส่งทางอากาศและระบบราง วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ วิศวกรควบคุมคุณภาพการ ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกร ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 278 คนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Programin Industrial Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างโลหะ ช่างเขียน แบบเครื่องกล และแผนกที่เกี่ยวข้องกับเทคนิค อุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชน รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการนักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 275 คนสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(วศ.บ.)

Programin Telecommunication Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/te.rmuti1

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ผู้สอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาด้านโทรคมนาคม นวัตกรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 247 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

Programin Agricultural Machinery Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรโรงงาน นักวิจัยงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 266 คนสาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว(วศ.บ.)

Programin Food and Postharvest Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/วิศวกรรมอาหาร-RMUTI-102697534686519

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรในโรงงาน อุตสาหกรรม วิศวกรของบริษัทเอกชน ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ประกอบอาชีพส่วนตัว


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 243 คนสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-พอลิเมอร์(วศ.บ.)

Materials Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/วิศวกรรมวัสดุ-มทร.อีสาน-Materials-Engineering-RMUTI-1021417081363331

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรมการยาง งานเชื่อมโลหะ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชาหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก วิศวกรการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วิศวกรตรวจสอบพอลิเมอร์ วิศวกรการผลิตวัสดุผสม นักวิจัยทางด้านพอลิเมอร์ นักวิจัยทางด้านวัสดุ ผู้ประกอบการบริษัท/โรงงาน หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ นวัตกร


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 228 คนสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-โลหการ(วศ.บ.)

Materials Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/วิศวกรรมวัสดุ-มทร.อีสาน-Materials-Engineering-RMUTI-1021417081363331

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. ช่างกลโรงงาน อุตสาหกรรมยาง งานเชื่อมโลหะ สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรการผลิตทางด้านโลหะ วิศวกรตรวจสอบโลหะ วิศวกรการผลิตวัสดุผสม นักวิจัยทางด้านโลหะ นักวิจัยทางด้านวัสดุ ผู้ประกอบการบริษัท/โรงงาน หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ นวัตกร


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 227 คนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.)

Programin Computer Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.cpe.rmuti.ac.th/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง วิศวกรข้อมูล ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 408 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

Programin Mechatronics Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์ บริการจัดการ หรือออกแบบระบบงานด้านเมคคาทรอนิกส์ นักวิชาการเมคคาทรอนิกส์ อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 234 คนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบสื่อสาร(วศ.บ.)

Programin Electronics Engineering - Communication System

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/Electronic-Engineering-Techno-Korat-1639831109591420

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัสและหุ่นยนต์ โปรแกรมเมอร์ระบบควบคุมอัตโนมัสและหุ่นยนต์ เป็นผู้ประกอบการด้านงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการด้านการติดตั้งระบบสื่อสาร เป็นเจ้าของกิจการระบบเครื่องเสียงและงานบริการ เป็นครูอาชีวะ ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติและผู้ช่วยวิจัยหน่วยงานวิจัย เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 377 คนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-ระบบควบคุมอัตโนมัติ(วศ.บ.)

Programin Electronics Engineering - Automatic Control System

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/Electronic-Engineering-Techno-Korat-1639831109591420

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องมือวัด หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรซ่อมบำรุงระบบควบคุมอัตโนมัสและหุ่นยนต์ โปรแกรมเมอร์ระบบควบคุมอัตโนมัสและหุ่นยนต์ เป็นผู้ประกอบการด้านงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการด้านการติดตั้งระบบสื่อสาร เป็นเจ้าของกิจการระบบเครื่องเสียงและงานบริการ เป็นครูอาชีวะ ผู้ช่วยสอนภาคปฏิบัติและผู้ช่วยวิจัยหน่วยงานวิจัย เป็นนักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 377 คนสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.)

Bachelor of Engineering Programin Refrigeration and Air Conditioning Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/rae.rmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรการทำความเย็นและการปรับอากาศของหน่วยงานรัฐและเอกชน วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรด้านพลังงานของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน วิศวกรควบคุมการผลิต การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและการปรับอากาศ ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศ อาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาเอกชน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 232 คนสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(วศ.บ.)

Programin Logistics Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/LE.RMUTI

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรโลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดส่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่จัดการสินค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ นักวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ นักวางแผนระบบห่วงโซ่อุปทาน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 275 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก

Programin Heavy Equipment Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรเครื่องจักรกลหนักของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน อาจารย์สถานศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนัก


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 238 คนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.)

Programin Electrical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.ee.rmuti.ac.th/new/menu.php

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายวิชาช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ อาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 338 คนสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง(วศ.บ.)

Programin Railway Systems Engineering

สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/rsirmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ - คณิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรระบบรางของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษา ระบบราง ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบราง นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาทางด้านระบบราง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 272 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ(วศ.บ.)

Programin Smart Agricultural Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/RMUTIAME2019/?ref=pages_you_manage

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจำนวนหน่วยกิตรวมกันไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ (Young Smart Farmer) ผู้ประกอบการด้านธุรกิจระบบควบคุมอัตโนมัติทางการเกษตร อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการในสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะและสาขาอื่นๆ ที่มีพื้นฐานวิชาการที่ใกล้เคียงกัน ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่างๆ ที่สูงขึ้น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 236 คนสาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน

Programin Aircraft Maintenance Engineering

สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ - คณิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยานในสายการบินและศูนย์ซ่อมอากาศยานของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศพนักงานวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยาน เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอากาศยาน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนา ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 231 คนสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม(วศ.บ.)

Bachelor of Engineering Program in Renewable Energy and Environmental Engineering

สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ - คณิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ช่าง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 202 คนสาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ(วศ.บ.)

Bachelor of Engineering Program in Smart Farm Engineering

สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/SmartFarm101

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์ - คณิต

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวช. สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรรมการเกษตรในหน่วยงานรัฐและเอกชน ติดตั้งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์ ระบบควบคุมอุสาหกรรมพีแอลซีสำหรับการเกษตร วิศวกรระบบอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่ง หรือไอโอทีสำหรับการการเกษตร


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 209 คนสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Programin Civil Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/วิศวกรรมโยธา-มทรอีสาน-นครราชสีมา-Civil-Engineering-RMUTINakhonratchasima-105864315200033/?ref=pages_you_manage

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เช่น กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท, กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานชลประทาน, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ, เทศบาล, องค์กรบริหารส่วนตำบล และกองช่างในหน่วยงานอื่นๆ เป็นต้น วิศวกรในบริษัทเอกชนทั้งในด้านการออกแบบและควบคุมงานงานอาคาร งานถนน งานก่อสร้างทางรถไฟ งานก่อสร้างทางยกระดับ เป็นต้น เจ้าของกิจการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 540 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน)

Programin Mechanical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างกลเกษตร ช่างเครื่องกล ช่างยนต์ – ทำความเย็นและการปรับอากาศ หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรเครื่องกลของหน่วยงานรัฐและเอกชน วิศวกรออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ระบบทางกล ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ครูระดับอาชีวศึกษา วิศวกรการขนส่งทางอากาศและระบบราง วิศวกรออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ วิศวกรควบคุมคุณภาพการ ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกร ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 542 คนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน)

Programin Industrial Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุงรักษา ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรอุตสาหการในสถานประกอบการหรือหน่วยงานเอกชน รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการ ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมอุตสาหการนักวิจัยหรือนักวิชาการในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 499 คนสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Programin Telecommunication Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/te.rmuti1

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร ช่างอิเล็กทรอนิกส์-เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-ช่างเสียงและภาพ ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์-อิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับ ระบบสื่อสาร ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้านระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิตอล และอิเล็กทรอนิกส์ อาจารย์ผู้สอนในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาด้านโทรคมนาคม นวัตกรด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 489 คนสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Programin Computer Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.cpe.rmuti.ac.th/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้า ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ทุกสาขางาน) ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสายช่างอุตสาหกรรม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นักวิจัยและพัฒนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรออกแบบระบบฝังตัวและอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง วิศวกรข้อมูล ผู้ประกอบการธุรกิจด้านเทคโนโลยี


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 659 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (เทียบโอน)

Programin Agricultural Machinery Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างออกแบบและเขียนแบบการผลิต สายช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรโรงงาน นักวิจัยงานวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร รับราชการ ประกอบธุรกิจส่วนตัว


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 538 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (เทียบโอน)

Programin Mechatronics Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างเครื่องกลการผลิต หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรเมคคาทรอนิกส์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน วิศวกรควบคุมและบริหารจัดการระบบ อุปกรณ์ เครื่องจักรกล ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ นักวิเคราะห์ บริการจัดการ หรือออกแบบระบบงานด้านเมคคาทรอนิกส์ นักวิชาการเมคคาทรอนิกส์ อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 550 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Bachelor of Engineering (Tool and Die Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://ie.ea.rmuti.ac.th/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหะ ช่างเชื่อม หรือสายวิชาช่างอุตสาหกรรม ช่างออกแบบการผลิต ช่างเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต ช่างเขียนแบบเครื่องกล ตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรด้านการออกแบบ ผลิตเครื่องมือ แม่พิมพ์โลหะ และแม่พิมพ์พลาสติกในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม อาทิเช่น บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้อุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์เมลมีน ขวดน้ำดื่ม การฉีดพลาสติก เป็นต้น อาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาหรือสถาน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 476 คนสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (เทียบโอน)

Bachelor of Engineering (Manufacturing Engineering)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ ช่างโลหการ ช่างโลหะ ช่างกลโรงาน ช่างกลโลหะ ช่างเชื่อม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างท่อประสาน ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างเทคนิคการผลิต สาขาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาทางด้านอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าที่สาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรด้านการผลิตในสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการนักวิจัยและนักวิชาการในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิต วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจส่วนตัว ศึกษาต่อในระดับการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ที่สูงขึ้น


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 480 คนสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก (เทียบโอน)

Programin Heavy Equipment Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลเกษตร เกษตรกลวิธาน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเรือ ช่างเครื่องมือกล ช่างเทคนิคการเชื่อมโลหะ ช่างเมคคาทรอนิกส์ ช่างออกแบบและเขียนแบบการผลิต ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจาณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรเครื่องจักรกลหนักของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน อาจารย์สถานศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลหนัก ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องจักรกลหนัก


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 550 คนสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Bachelor of Engineering Programin Refrigeration and Air Conditioning Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/rae.rmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่าตามที่กรรมการบริหารหลักสูตรพิจาณาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรการทำความเย็นและการปรับอากาศของหน่วยงานรัฐและเอกชน วิศวกรเครื่องกลและวิศวกรด้านพลังงานของหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน วิศวกรควบคุมการผลิต การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบทำความเย็นและการปรับอากาศ ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบการทำความเย็นและการปรับอากาศ อาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา หรือสถานศึกษาเอกชน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 533 คนสาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Programin Railway Systems Engineering

สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/rsirmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส.สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรระบบรางของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใช้และการบำรุงรักษา ระบบราง ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับระบบราง นักวิชาการ นักวิจัย และนักพัฒนาทางด้านระบบราง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 494 คนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.) (เทียบโอน)

Programin Electrical Engineering

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.ee.rmuti.ac.th/new/menu.php

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ปวส. สายวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

วิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ วิศวกรออกแบบ อาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสถานศึกษาเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 574 คนโปรแกรมวิชาสัตวศาสตร์

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

สัตวศาสตร์


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 29 คนโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 38 คนสาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)(เทียบโอน) (สมทบ(ส.-อา))

Bachelor of Business Administration Program in Finance

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.ba.rmuti.ac.th/fn/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทั้งส่วนราชการและเอกชน นักวิเคราะห์ทางการเงินและการลงทุนในประเทศไทย (CISA) และระดับสากล (CFA) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ พนักงานธนาคาร พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ พนักงานธนกิจ (Teller) พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต ผู้จัดการทางการเงิน พนักงานการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ผู้ประกอบการอิสระ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาการลงทุน นักวางแผนทางการเงินและการลงทุน


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 479 คนสาขาวิชาการตลาด(บธ.บ.) (เทียบโอน)

Bachelor of Business Administration Program in Marketing

คณะบริหารธุรกิจ


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/mk.ba.rmuti/

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักบริหารงานลูกค้า (Account Executive/Client Service) ผู้ประสานงานขาย (Sales Coordinator) ผู้ดูแลฝ่ายตลาดต่างประเทศ (International Marketing Manager) ผู้ดูแลประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) ฝ่ายขายและการตลาด (Sale


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 477 คนโปรแกรมวิชาการตลาด(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/College.of.Innovative.Skills

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner) นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer) นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant) นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing) นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) นักโฆษณา (Advertisers) นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 271 คนโปรแกรมวิชาการตลาด(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/College.of.Innovative.Skills

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

นักวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด (Strategic Marketing Planner) นักวิจัยตลาด หรือ นักวิเคราะห์การตลาด (Market Researcher or Marketing Analyst) นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) นักการตลาดระหว่างประเทศ (International Marketer) นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations) ที่ปรึกษาด้านการตลาด (Marketing Consultant) นักสื่อสารเนื้อหาทางการตลาด (Content Marketing) นักจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) นักโฆษณา (Advertisers) นักวิชาการด้านการตลาด (Academic Marketer)


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 172 คนโปรแกรมวิชาการเงิน(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/โปรแกรมวิชาการเงิน-CIS-10135986177

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานการเงิน นักลงทุน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 266 คนโปรแกรมวิชาการเงิน(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/โปรแกรมวิชาการเงิน-CIS-10135986177

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เจ้าหน้าที่การเงิน พนักงานการเงิน นักลงทุน เจ้าของธุรกิจส่วนตัว


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 168 คนโปรแกรมวิชาช่างโยธา(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ช่างโยธา-วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-1161928968433543447

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

งานคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน ช่างสำรวจ งานเขียนแบบ งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 172 คนโปรแกรมวิชาช่างโยธา(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ช่างโยธา-วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-1161928968433543447

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

งานคุมงานก่อสร้าง โฟร์แมน ช่างสำรวจ งานเขียนแบบ งานถอดแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 190 คนโปรแกรมวิชาการบัญชี(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/โปรแกรมวิชาการบัญชี-วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-101728605068707

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

พนักงานบัญชี ผู้ช่วยสมุห์บัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ประกอบการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 326 คนโปรแกรมวิชาช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ER.CIS.RMUTI

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

พนักงานขับรถไฟ ช่างซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ช่างซ่อมบำรุงภายในรถไฟฟ้า ช่างออกแบบเส้นทางการเดินรถ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 216 คนโปรแกรมวิชาช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ER.CIS.RMUTI

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

พนักงานขับรถไฟ ช่างซ่อมบำรุงระบบอาณัติสัญญาณ ช่างซ่อมบำรุงภายในรถไฟฟ้า ช่างออกแบบเส้นทางการเดินรถ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 197 คนโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก-มทรอีสาน-นครราชสีมา-109255593747847

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ออกแบบและจัดการหน้าร้าน ผู้ให้บริการในธุรกิจค้าปลีก


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 291 คนโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก-มทรอีสาน-นครราชสีมา-109255593747847

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนสายงานด้านต่างๆ ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่ออกแบบและจัดการหน้าร้าน ผู้ให้บริการในธุรกิจค้าปลีก


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 192 คนโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ช่างกลโรงงาน-วิทยลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-2339348072846342

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร หรือหัวหน้าโรงงานที่เกี่ยวกับการควบคุม เครื่องจักรกลทั่วไป เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน หรือการซ่อมบำรุงรักษา รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนประสานงานระหว่างช่างฝีมือกับวิศวกร


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 134 คนโปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ช่างกลโรงงาน-วิทยลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-2339348072846342

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ช่างเทคนิคหรือผู้ช่วยวิศวกร หรือหัวหน้าโรงงานที่เกี่ยวกับการควบคุม เครื่องจักรกลทั่วไป เครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ผลิตชิ้นส่วน หรือการซ่อมบำรุงรักษา รวมไปถึงการควบคุมกระบวนการผลิต ตลอดจนประสานงานระหว่างช่างฝีมือกับวิศวกร


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 154 คนสาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (เทียบโอน)

Bachelor of Accountancy

คณะบริหารธุรกิจ


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบัญชี

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, นักบัญชีบริหาร, ผู้สอบบัญชีภาษีอากร, นักวางระบบบัญชี, นักการศึกษาและเทคโนโลยีบัญชี, ผู้ตรวจสอบภายใน, ผู้ให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี, เจ้าของกิจการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 477 คนโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก(ม.6)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/แผนกงานพัฒนานักศึกษา-วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-101900986825776

คุณสมบัติที่รับสมัคร

มัธยมศึกษาตอนปลาย : เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกแผนการศึกษา หรือเทียบเท่า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ประมาณราคาการใช้งาน จัดหาอะไหล่ วิเคราะห์และแก้ปัญหาของเครื่องจักรกลหนักในศูนย์บริการเครื่องจักรกลหนัก โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจปูนซีเมนต์ เหมืองถ่านหิน บ่อดิน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือหน่วยงานราชการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 120 คนโปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/แผนกงานพัฒนานักศึกษา-วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ-มทรอีสาน-101900986825776

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิค ซ่อมบำรุงระบบไฮดรอลิกส์ ระบบส่งกำลัง ระบบบังคับเลี้ยว ประมาณราคาการใช้งาน จัดหาอะไหล่ วิเคราะห์และแก้ปัญหาของเครื่องจักรกลหนักในศูนย์บริการเครื่องจักรกลหนัก โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจปูนซีเมนต์ เหมืองถ่านหิน บ่อดิน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง หรือหน่วยงานราชการ


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 136 คนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/bcrmuti

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) บริหารธุรกิจทุกสาขา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนราชการและเอกชน เจ้าหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุง และลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support) เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ ผู้ประกอบการธุรกิจด้าน IT โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ผู้ดูแลเว็บไซต์ นักออกแบบกราฟิก


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 417 คนโปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ : https://www.facebook.com/ElectechnoKorat

คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้าเทคนิค คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เมคคาทรอนิกส์

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟ้า, องค์การโทรศัพท์,นายช่าง ฯลฯ) เจ้าของกิจการร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เจ้าของกิจการงานแสง สี เสียง ระบบเวที ช่างเทคนิค, ฝ่ายซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม ฝ่ายซ่อมบำรุง/ ติดตั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 144 คนโปรแกรมวิชาไฟฟ้า(ปวช.)

-

วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ สถาบันสหสรรพศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ช่างไฟฟ้า

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

ช่างไฟฟ้า


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 159 คนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์

Applied Information and Communication Technology Program

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์


คุณสมบัติที่รับสมัคร

อาชีวศึกษา : ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

การประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องในอนาคต

-


จำนวนผู้ที่สนใจเข้าชมข้อมูลสาขา 127 คน


ติดต่อเจ้าหน้าที่

แผนกงานรับเข้าและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

งานบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 อาคาร 35 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

044-233000 ต่อ 2730 - 2734

oapr@rmuti.ac.th

www.oapr.rmuti.ac.th

จำนวนผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด 24637 คน